Produkter

Entreprenørgaranti

Garanterer for entreprenørens forpliktelser relatert til utførelse overfor byggherre. Garantien er pålydende 10% av kontraktsverdi under utførelse og som regel 3% i tre år etter overtagelse. Garantien er standard innenfor byggebransjen

Byggherregaranti

Garanterer byggherrens betalingsforpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten med leverandøren. Garantien er standard innenfor byggebransjen og er på 17,5% av kontraktsverdi.

Bustadgaranti

Ihht §12: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet overfor kjøper av bolig. Garanti dekker forpliktelser i byggetid og fem år etter overtagelse. 

Ihht §47: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet for innbetalt forskudd inntil overtagelse av boenhet. Vanligvis betales 10% som forskudd ifm kontraktsinngåelse 

Skattetrekksgaranti

Skattetrekksgaranti er et alternativ til skattetrekkskonti. Den frigjør likviditet i selskapet og forenkler interne prosesser relatert til innbetaling av skatt på vegne av ansatte.

Husleiegaranti

Husleiegarantier sikrer en utleier innbetaling av husleie for en gitt periode som er avtalt i den underliggende leiekontrakt. Garantien frigjør likviditet for leietager.

Husleiegarantier vil kunne komme til utbetaling i tilfelle leietaker ikke kan betale den avtalte husleie, for eksempel på grunn av konkurs eller betalingsproblemer.

Tollgaranti

En tollgaranti er en betalingsgaranti som fungerer som sikkerhet for betaling av toll og avgifter ved handel med land utenfor EU, f.eks. ved import og eksport av avgiftsbelagte varer. Tollgarantien stilles overfor Skatteetaten og stilles til sikkerhet for at du betaler skatter og avgifter i henhold til lovgivningen. Tollkredittgarantien styrker likviditeten for garanti-innehaver.

Løyvegaranti

Tradisjonelt stilles løyvegarantier primært via løyvehaveres bankforbindelse. Ved å forsikre garantikravet kan man frigi kapital / redusere gjeldsbelastningen / benytte innvilget kredittramme til annet formål, avhengig av betingelsene for innvilget garanti.

Betalingsgaranti

En betalingsgaranti sikrer at kjøper overholder sine betalingsforpliktelser og betaler det avtalte beløp til selger. Betalingsgarantier kan benyttes i transaksjoner mellom selskaper for å optimalisere likviditet og redusere risiko.

Utførelsesgaranti

Utførelsesgarantien kompenserer om nødvendig bestilleren for de ekstrakostnadene og feilene som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstillelse.

Forskuddsgaranti

Forskuddsgarantier stilles som sikkerhet for tilbakebetaling av forskuddsbetalinger dersom varen eller tjeneste ikke leveres i henhold til det avtalte. Forskuddsgarantier brukes for å redusere risiko og optimalisere likviditet.