Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Denne personvernerklæringen er utarbeidet for HouseOfGuarantees AS' og HouseOfGuarantees AB (HOGS) behandling av personopplysninger, jf. personopplysningslovens § 19, 1. ledd, samt håndtering av personopplysninger i overensstemmelse med EUs personvernforordning GDPR, som trer i kraft 25. mai 2018.

Innholdet i dette dokumentet er i samsvar med det som er gjengitt som personvernerklæring i HOGSs manual for interne rutiner og er bindende for alle våre ansatte.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato m.m.

Hvem er behandlingsansvarlig?

HouseOfGuarantees AS v/daglig leder

Karl Johans Gate 6
0154 Oslo

HouseOfGuarantees AB v/daglig leder

Kornhamnstorg 53
111 27 STOCKHOLM

er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandles?

HOGS behandler personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven. HOGS registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i våre interne kunderegistre. Formålet er å identifisere kunder, oppfylle våre forpliktelser i henhold til forsikringsavtaler kunder har med oss, bokføring og forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering.

Opplysninger som registreres og lagres kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som for eksempel navn, adresse, telefon, e-post og fødsels- og personnummer. Opplysninger om forsikringsavtalen og eventuelle skadetilfeller. Opplysninger som er nødvendige for å avgjøre krav om utbetaling ved et skadetilfelle.
  • Opplysninger om tredjeperson som er tilknyttet forsikringsavtalen, for eksempel beneficianter. Betalingsinformasjon, hovedsakelig for betaling av forsikringen og/eller utbetaling i forbindelse med et skadetilfelle.
  • Hvitvaskingsmeldinger: HOGS vil behandle personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller terrorfinansiering. HOGS er pålagt en undersøkelsesplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven, samt å rapportere opplysninger om mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning. Denne type informasjon krever hvitvaskingsloven at HOGS oppbevarer i fem år.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å administrere forsikringsavtalen, samt oppfylle rettslige forpliktelser.

Hvor hentes opplysningene fra?

HOGS innhenter personopplysninger fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre og offentlige registre. Opplysningene samles kun inn i den utstrekning det er nødvendig og relevant for å oppfylle formålene som beskrevet ovenfor.

Utlevering av personopplysninger

Der personvernlovgivningen tillater det, kan personopplysninger bli formidlet til en underleverandør for å oppfylle avtalen du har med HOGS. Formidling skjer under HOGS' ansvar, basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet, vil også bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, arbeids- og velferdsetaten, politiet etc.) når dette følger av loven. Tilsvarende opplysninger kan bli utlevert til annet finansforetak i tilfeller hvor det er lovlig i henhold til finansforetaksloven.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det betyr at så lenge du er kunde, vil personopplysninger om deg være lagret for at vi skal kunne administrere forsikringsavtalen. Sier du opp avtalen hos oss, vil vi fremdeles lagre personopplysninger for å kunne møte deg i et eventuelt fremtidig erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet. Personopplysningene blir derfor lagret frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringene er utløpt.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Tilgang til personopplysningene styres ut fra et tjenstlig behov. Ansatte i HOGS som jobber med salg av forsikring, produksjon av forsikring og annen håndtering av forsikringsavtalen vil ha tilgang til personopplysninger.

Avvikshåndtering

Ved et mulig avvik fra denne erklæringen skal HOGSs ansatte umiddelbart varsle daglig leder, det gjelder også dersom noe uforutsett eller nytt hva angår personopplysninger oppstår. Vi ber også om at våre kunder varsler oss dersom de oppfatter avvik fra denne personvernerklæring.

HOGS skal deretter straks iverksette de nødvendige tiltak som sikrer at de potensielle personopplysninger behandles anonymt og i samsvar med våre rutiner.

Dersom det foreligger et sikkerhetsbrudd eller uvedkommende har fått tilgang til personopplysninger HOGS er ansvarlige for, skal HOGS innen 72 timer varsle Datatilsynet med en avviksmelding, dette gjelder også dersom HOGS ikke har full oversikt over sikkerhetsbruddet, ved trinnvis melding.

Dine personvernrettigheter:

Du har en rekke personvernrettigheter. Dine rettigheter omfatter:

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.
Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering.
Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov.
Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og som hovedregel senest innen én måned.

Anmodning og innsyn og informasjon kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til:
HouseOfGuarantees AS
Karl Johans gate 6
0154 OSLO

Din henvendelse må inneholde polisenummer og personnummer, samt være underskrevet av den som er registrert hos oss.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Det er Datatilsynet som fører kontroll med at norske virksomheter følger personopplysningsloven. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere innsigelsene dine og oppklare eventuelle misforståelser.

Du finner kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no